Libocké mokřady máme od roku 2017 v zápůjčce od státního pozemkového úřadu a lokalitu máme od tohoto roku zapsanou také v registru pozemkových spolků. Libocké mokřady se nacházejí západně od vlakového nádraží v Kynšperku nad Ohří při místní komunikaci vedoucí podél kolejí a orientačním bodem je Ptačí pozorovatelna, kterou jsme slavnostně otevřeli v září 2019. 

Naším cílem je na základě péče směřovat rozvoj biodiverzity této mokřadní lokality tak, abychom zachovali vhodné podmínky pro rozvoj mokřadních rostlin, vodních brouků, obojživelníků, vodního ptactva a vodního i suchozemského hmyzu.Kdybychom tuto péči lokalitě nedali stala by se druhově chudou lokalitou s převahou několika málo invazivních rostlin a kaprovým rybníčkem, jehož obsádka by zcela vyhubila drobné vodní živočichy.

Management lokality zatím nastaven takto: Mimo dobu hnízdění vodního ptactva bude každoročně provedena seč invazivních druhů rostlin (orobince, sítiny a dvouzubce). Posečená hmota bude ponechána na podmáčených místech, čímž by se mělo zabránit dalšímu šíření semen těchto invazivních rostlin.

U Libockých mokřadů pořádáme akce pro veřejnost a programy s environmentální tématikou.

 

Historická důlní činnost

Vytvoření obou jezer úzce souvisí s důlní činností. Nechali jsme si proto zpracovat báňskoznalecký posudek abychom se dozvěděli informace k této konkrétní lokalitě. Především nás pak zajímalo, zda-li může docházet k dalšímu rozšiřování vodních ploch. I přesto, že jsme si posudek nechali zpracovat na tuto konkrétní lokalitu, dozvíme se z posudku o ní jen velmi málo, zato při čtení budete zavlečeni hluboko do historie dolování uhlí a současného problému zvýšení hladiny podzemních vod v Dolních Pochlovicích, které trápí majitele nemovitostí.

Přečtěte si také výsledky biologického průzkumu a ochranářský plán, který pro nás zpracovala naše zpřátelená organizace ČSOP Kladská a výsledky hydrobiologického průzkumu, které pro nás zpracovala další zpřátelená organizace ENKI o.p.s. Třeboň.

 

Labutě

Bohužel na naší lokalitě dochází čas od času k úhynům mláďat labutí. Je to zapříčiněno elektrickými dráty vysokého napětí, které jsou pro mladá nezkušená mláďata labutí, ale i jiné druhy ptáků velkým nebezpečím. Řešení tohoto problému je zakotveno v zákoně o ochraně přírody a krajiny, který nařizuje distributorským společnostem instalaci ochranných prvků, které ptactvo vizuálně informuje o přítomnosti drátů v dráze letu. Naše aktivita v řešení tohoto problému se proto ubírala směrem k oslovení distributorské společnosti a žádostí o spolupráci při řešení tohoto problému. ČEZ distribuce nám na naší žádost odpověděla a informovala, že dráty elektirckého vedení budou vyměněny za zemní kabel, viz. vyjádření ČEZ distribuce. Zatím tedy čekáme co se bude dít a doufáme, že nepřijdou další smrtelné úrazy mláďat labutí...

 

Vodoměrné tyče

Těmito tyčemi měříme výšku hladinu vody. Zároveň sledujeme kolísání vody během roku a vyhodnocujeme si vliv výšky hladiny vody na druhové složení mokřadu.

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz