Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v září letošního roku v rámci své kampaně Místo pro přírodu další cenný mokřad, tentokrát nedaleko Kynšperku nad Ohří, v lokalitě zvané podle nedalekého zámečku Kamenný Dvůr.

Řidiči jedoucí po dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu si ve chvíli, kdy minou exit Kynšperk nad Ohří a přejíždějí 400 metrů dlouhý dálniční most, jistě ani netuší, že právě míjejí jeden z místních přírodních klenotů. Vpravo pod mostem se totiž rozkládá pozoruhodný mokřad. Roste zde celá řada vzácných druhů rostlin, jako jsou vachta trojlistá, tučnice obecná, rosnatka okrouhlolistá, klikva bahenní, ostřice Davallova, ostřice blešní nebo prstnatec májový. Skutečným zdejším unikátem je ale nenápadná, avšak kriticky ohrožená tráva pěchava slatinná (Sesleria uliginosa). Jde o jedinou známou lokalitu této rostliny v západních Čechách, jejíž nejbližší lokality se nacházejí až ve středním Polabí. Bohatost květeny lokality se odvíjí od toho, že na relativně malé ploše (zhruba 1,5 ha) se zde nachází hned několik různých mokřadních stanovišť – slatiniště s alkalickým minerálním pramenem, porosty vysokých ostřic, střídavě vlhké louky, podmáčené pcháčové louky, tužebníková lada i mokřadní olšiny.

Zoologický průzkum zde zatím nebyl prováděn, i z tohoto pohledu má však lokaloita velký potenciál. Je odtud například zaznamenán nález mokřadního plže kuželíka tmavého (Euconulus trochiformis), jež je v červeném seznamu bezobratlých zařazen mezi zranitelné druhy.

Lokalita je známa od toku 2001, kdy byla objevena RNDr. Richardem Višňákem při biologickém průzkumu předcházejícím projektování sousední dálnice. Kvůli koncentrovanému výskytu zákonem chráněných druhů (především pěchavy vápnomilné) byla pak původně plánovaná trasa dálnice pozměněna tak, aby nedošlo k poškození lokality. Přesto území nepožívá žádné zákonné ochrany a trpí absencí péče. Zatím jediný cílený zásah na podporu vzácné květeny byl na lokalitě proveden v roce XY, kdy byly nejcennější části mokřadu vyřezány od drobných náletů olší. Od té doby se ale dřeviny opět znatelně rozrostly a hrozí tak, že vzácné mokřadní druhy zcela vytěsní. Proto se Český svaz ochránců přírody rozhodl klíčový pozemek o výměře 1,3 ha vykoupit a ochránit ho z pozice vlastníka. Pečovat o něj bude pozemkový spolek při základní organizaci ČSOP Kynšpersko, který má v okolí Kynšperku ve správě již Libocké mokřady s ornitologickou pozorovatelnou nedaleko kynšperského nádraží a mokřadní louku na Kolové. Prvním plánovaným zásahem nového vlastníka bude vyřezání olšových výmladků a následovat bude každoroční mozaikovité ruční kosení podmáčených luk s cílem potlačit rozpínající se ostružiník a tužebník a udělat tak více místa pro cílové chráněné druhy.

Veřejnou sbírku Místo pro přírodu, jejímž cílem je získat finanční prostředky právě na výkupy ohrožených přírodně cenných či potenciálně přírodně hodnotných pozemků, vyhlásil Český svaz ochránců přírody již roku 2003. Od té doby se díky každoročním darům tisíců drobných dárců podařilo vykoupit po celé republice již téměř 180 hektarů pozemků. O vykoupené lokality pečují místní pozemkové spolky.

Mokřad u Kamenného dvora je již druhým Místem pro přírodu na Karlovarsku. Před pěti lety byly vykoupeny rybníčky U kapličky nedaleko Toužimi s bohatým výskytem obojživelníků, vážek i několika zajímavými druhy vodních rostlin, o něž pečuje Pozemkový spolek Slavkovského lesa při ČSOP Kladská.

Podpořit Místo pro přírodu můžete i vy. Sbírkový účet kampaně je 9999922/0800. Vše podstatné o kampani i vykoupených lokalitách naleznete na webu www.mistoproprirodu.cz, aktuality pak na facebookovém profilu Místo pro přírodu.

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz