Spolupráce s obcemi je jedna z našich stěžejních činností, kterou sledujeme zajištění trvalé prosperity obcí a jejich rozvoj směřující k trvale udržitelnému rozvoji.

Nabízíme obcím spolupráci na tvorbě krajinných projektů s cílem zajistit péče o stávající přírodně hodnotné lokality nebo lokality s kulturně historickým významem. Orientujeme se v aktuálně vypsaných dotačním programech a zajišťujeme jejich agendu od podání žádosti přes konečné vyúčtování.

Dále nabízíme zpracování územních plánů, krajinných plánů, pasportů zeleně, Územních studií sídelní zeleně, plánů i projektů Územního systému ekologické stability a zpracování posudků EIA, SEA.

Nabízíme zpracování veškeré agendy vyplývající ze zákonů o ochraně  přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, ochrany ovzduší a vod.

S obcemi se budeme rádi podílet na tvorbě strategií s cílem vytvoření časového rozvrhu jednotlivých investičních akcí a podílet se s nimi na jejich realizaci.

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz