Ve spolupráci se skautskou organizací Lípa Kynšperk nad Ohří a obcí Libavské Údolí se snažíme od roku 2019 pečovat o tuto lokalitu a v roce byla 2019 po asi třiceti letech poprvé posekána. Sečí a odstraněním náletových dřevin zachováme stanovištní podmínky pro rozvoj orchideí a dalších specifických rostlinných i živočišných druhů vázaných na sekundární mezofilní trávníky.

V roce 2020 jsme na základě nájemní smlouvy s obcí Libavské Údolí získali právní vztah k této lokalitě, který je nutné každý rok na základě žádosti Zastupitelstvu obce Libavské Údolí obnovit. Dále jsme nechali zpracovat pro lokalitu ochranářský plán a biologický průzkum. Na základě ochranářského plánu budeme provádět údržbu lokality, aby byl zajištěn optimální rozvoj biodiverzity mapovaných druhů.

V následujících letech bychom rádi realizovali v rámci zamokřené části pozemku další tůně a opravili vodovodní skruž bývalého již nefunkčního místního vodovodu do podoby studánky.

 

Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. http://pozemkovespolky.csop.cz